اولین کنفرانس بین المللی توسعه روستایی، تجارب و آینده نگری در توسعه محلی

اولین کنفرانس بین المللی توسعه روستایی، تجارب و آینده نگری در توسعه محلی

اولین کنفرانس بین المللی توسعه روستایی، تجارب و آینده نگری در توسعه محلی در تاریخ ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ تا ۲۷ بهمن ۱۳۹۰ توسط دانشگاه سیستان و بلوچستان در شهر زاهدان برگزار گردید.


محورهای همایش
 
 1 - جایگاه توسعه روستایی در توسعه ملی
الف- هویت شناسی جامعه روستایی، تغییر و تحول در توسعه روستایی
ب- رابطه و نسبت توسعه روستایی با توسعه کشاورزی
ج- چگونگی و جایگاه توسعه روستایی در برنامه های پنج ساله توسعه
د- رفاه اجتماعی و توسعه روستایی
هـ- دیدگاه های جدید و آینده پژوهی و روش شناسی در توسعه روستایی
و- توسعه پایدار روستایی و نقش آن در توسعه ملی
ز- نقش و جایگاه جامعه عشایری
ح- مبانی اساسی مسئولیت مدنی در توسعه روستایی
ط- مدیریت توسعه روستایی  
 
 2- توسعه ملی و توسعه محلی
الف- مالکیت منابع، مدیریت و نظام های تولید کشاورزی
ب- برنامه های پنج ساله و رابطه آن با توسعه محلی
ج- آمایش سرزمین و توسعه روستایی
د- تحول نظام سکونتی در روستاها
هـ- وضعیت و تجربه توسعه محلی در استان سیستان و بلوچستان
و- خصلت های اساسی کشاورزی و نقش توسعه محلی در اقتصاد ایران
ز- گردشگری روستایی
ح- الگوها و روشهای سازماندهی مجموعه روستایی
ط- نقش تهیه و اجرای طرحهای هادی در توسعه روستایی
ک- بهسازی روستاهای تاریخی و واحد ارزش
گ- مسکن و توسعه روستایی
 

3- اشتغال، کارآفرینی و سرمایه گذاری در توسعه روستایی
الف- تحول و تغییر در جمعیت روستایی
ب- توسعه فضای کسب و کار و کارآفرینی در روستاها
ج- نقش تشکلها در توسعه روستایی
د- نقش منابع و اعتبارات خرد در توسعه روستایی
هـ- اثرات طرح تحول اقتصادی (به ویژه هدفمند کردن یارانه ها) در توسعه روستایی
و- امور زیربنایی، ارتباطات و ICT در روستاها
ز- تاثیر متقابل توسعه روستایی و تکمیل زنجیره ارزش (اقتصادی)
 
4- جهاد اقتصادی در توسعه روستایی
الف- جایگاه عملکرد دولت در توسعه روستایی
ب- جایگاه جوامع روستایی در تحقق اهداف جهاد اقتصادی
ج- مدیریت و فرهنگ جهادی در توسعه روستاها
 
5- تجربه کشورهای منتخب با شرکت دانشمندانی از کشورهای: هند، بنگلادش، چین، اندونزی، مالزی، پاکستان، ترکیه، برزیل، فرانسه و تاجیکستان.مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس بین المللی توسعه روستایی، تجارب و آینده نگری در توسعه محلی