اولین کنفرانس بین المللی توسعه روستایی، تجارب و آینده نگری در توسعه محلی، بهمن ماه ۱۳۹۰

اولین کنفرانس بین المللی توسعه روستایی، تجارب و آینده نگری در توسعه محلی

First International Conference on Rural Development, Experiences and Foresight in Local Development

اولین کنفرانس بین المللی توسعه روستایی، تجارب و آینده نگری در توسعه محلی در تاریخ ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ توسط دانشگاه سیستان و بلوچستان،دانشگاه سيستان و بلوچستان در شهر زاهدان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی توسعه روستایی، تجارب و آینده نگری در توسعه محلی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس بین المللی توسعه روستایی، تجارب و آینده نگری در توسعه محلی