ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران، آذر ماه ۱۳۹۰

ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران

Sixth National Conference on Physical Education and Sports Science students in Iran

پوستر ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران

ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران در تاریخ ۲۴ آذر ۱۳۹۰ توسط پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران