اولین کنگره ملی ستون فقرات و ورزش، اسفند ماه ۱۳۹۶

اولین کنگره ملی ستون فقرات و ورزش

First National Congress of Spine and Sports

پوستر اولین کنگره ملی ستون فقرات و ورزش

اولین کنگره ملی ستون فقرات و ورزش در تاریخ ۳ اسفند ۱۳۹۶ توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران،انجمن علمی پزشکی ورزشی ایرانمركز تحقيقات پزشكي ورزشي دانشگاه علوم پزشكي تهرانانجمن علمي پزشكي ورزشي ايران، فدراسيون پزشكي ورزشي در شهر تهران برگزار گردید.