اولین همایش ملی حمل و نقل و ترافیک، آذر ماه ۱۴۰۰

اولین همایش ملی حمل و نقل و ترافیک

Convening the first national conference on transportation and traffic

پوستر اولین همایش ملی حمل و نقل و ترافیک

اولین همایش ملی حمل و نقل و ترافیک در تاریخ ۲۵ آذر ۱۴۰۰ توسط ،شورای اسلامی شهر رشت در شهر رشت برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی حمل و نقل و ترافیک مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی حمل و نقل و ترافیک