دومین همایش منطقه ای علوم ریاضی و کاربردها، مهر ماه ۱۳۹۳

دومین همایش منطقه ای علوم ریاضی و کاربردها

Second Regional Conference on Mathematical Sciences and Applications

پوستر دومین همایش منطقه ای علوم ریاضی و کاربردها

دومین همایش منطقه ای علوم ریاضی و کاربردها در تاریخ ۱۰ مهر ۱۳۹۳ توسط دانشگاه پیام نور واحد تنکابن،دانشگاه پيام نور استان مازندران در شهر تنکابن برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش منطقه ای علوم ریاضی و کاربردها مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش منطقه ای علوم ریاضی و کاربردها