اولین همایش بزرگ مطالعات و پژوهش های علمی علوم انسانی، اسفند ماه ۱۳۹۷

اولین همایش بزرگ مطالعات و پژوهش های علمی علوم انسانی

Scientific Research Conference of Humanities

پوستر اولین همایش بزرگ مطالعات و پژوهش های علمی علوم انسانی

اولین همایش بزرگ مطالعات و پژوهش های علمی علوم انسانی در تاریخ ۲۴ اسفند ۱۳۹۷ توسط ،بنياد علمي قانون يار در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش بزرگ مطالعات و پژوهش های علمی علوم انسانی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش بزرگ مطالعات و پژوهش های علمی علوم انسانی