سومین کنفرانس تشعشعات فضایی ایران، دی ماه ۱۳۹۲

سومین کنفرانس تشعشعات فضایی ایران

The 3rd Conference on Space Radiation

پوستر سومین کنفرانس تشعشعات فضایی ایران

سومین کنفرانس تشعشعات فضایی ایران در تاریخ ۳ دی ۱۳۹۲ توسط ،كميته دائمي تشعشعات فضايي در شهر تهران برگزار گردید.