اولین همایش ملی ورزش، مشارکت همگانی، سبک زندگی، اسفند ماه ۱۳۹۹

اولین همایش ملی ورزش، مشارکت همگانی، سبک زندگی

The first national conference on Sport, Public Participation and Lifestyle

پوستر اولین همایش ملی ورزش، مشارکت همگانی، سبک زندگی

اولین همایش ملی ورزش، مشارکت همگانی، سبک زندگی در تاریخ ۲۷ اسفند ۱۳۹۹ توسط ، در شهر نهاوند برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی ورزش، مشارکت همگانی، سبک زندگی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی ورزش، مشارکت همگانی، سبک زندگی