نخستین کنگره تغذیه ورزشی ایران

نخستین کنگره تغذیه ورزشی ایران

1 st Iranian Sports Nutrition Congress

پوستر نخستین کنگره تغذیه ورزشی ایران

نخستین کنگره تغذیه ورزشی ایران در تاریخ ۲۶ مهر ۱۳۹۶ تا ۲۸ مهر ۱۳۹۶ توسط فدراسیون پزشکی ورزشی جمهوری اسلامی ایران در شهر اصفهان برگزار گردید.


محور اصلی     
-    تغذیه ورزشی و سلامت    
-    تغذیه در ورزش های قدرتی، استقامتی و تیمی    
-    تغذیه در آسیب های ورزشی، ریکاوری و بازتوانی    
-    تغذیه ورزشی در گروه های خاص