کنفرانس یک روزه بیماری های شانه و مراقبت های پرستاری اولین، آذر ماه ۱۳۹۷

کنفرانس یک روزه بیماری های شانه و مراقبت های پرستاری اولین

One day Comorbidity and Nursing Care Conference

پوستر کنفرانس یک روزه بیماری های شانه و مراقبت های پرستاری اولین

کنفرانس یک روزه بیماری های شانه و مراقبت های پرستاری اولین در تاریخ ۹ آذر ۱۳۹۷ توسط ،مركز تحقيقات زانو و طب ورزش بيمارستان ميلادگروه ارتوپدي بيمارستان ميلاد، دفتر پرستاري و آموزش بيمارستان ميلاد در شهر تهران برگزار گردید.