همایش روز ملی آمار،برنامه ریزی و اطلاعات مکانی، آبان ماه 98

همایش روز ملی آمار،برنامه ریزی و اطلاعات مکانی

پوستر همایش روز ملی آمار،برنامه ریزی و اطلاعات مکانی

همایش روز ملی آمار،برنامه ریزی و اطلاعات مکانی در تاریخ ۲۰ آبان ۱۳۹۸ توسط دانشگاه علوم پزشکی شیراز در شهر شیراز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش روز ملی آمار،برنامه ریزی و اطلاعات مکانی مراجعه فرمایید.


نقش آمار و اطلاعات در مدیریت و برنامه ریزی نظام سلامت 

 ارزیابی سامانه های ملی اطلاعات و راهکارهای بهبود آن

 نحوه بررسی کیفیت دادها و سیستم های اطلاعات  سلامت

آسیب شناسی برنامه ریزی در سیستم سلامت و ارائه راهکارهای اثربخشمقالات پذیرش شده در همایش روز ملی آمار،برنامه ریزی و اطلاعات مکانی