کنفرانس ملی مطالعات علوم ورزش و تربیت بدنی، فروردین ماه ۱۳۹۵

کنفرانس ملی مطالعات علوم ورزش و تربیت بدنی

پوستر کنفرانس ملی مطالعات علوم ورزش و تربیت بدنی

کنفرانس ملی مطالعات علوم ورزش و تربیت بدنی در تاریخ ۳۰ فروردین ۱۳۹۵ توسط ،موسسه مديريت دانش شباك در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس ملی مطالعات علوم ورزش و تربیت بدنی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس ملی مطالعات علوم ورزش و تربیت بدنی