همایش کاربردی پیرامون سیاست های ۱۴ گانه راهبردی آموزش و پژوهش شهرستان های استان تهران، آذر ماه ۱۴۰۰

همایش کاربردی پیرامون سیاست های ۱۴ گانه راهبردی آموزش و پژوهش شهرستان های استان تهران

Practical conference on 14 strategic policies of education and research in the cities of Tehran province

پوستر همایش کاربردی پیرامون سیاست های ۱۴ گانه راهبردی آموزش و پژوهش شهرستان های استان تهران

همایش کاربردی پیرامون سیاست های ۱۴ گانه راهبردی آموزش و پژوهش شهرستان های استان تهران در تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۰ توسط ،اداره آموزش و پژوهش شهرستان‌های استان تهران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش کاربردی پیرامون سیاست های ۱۴ گانه راهبردی آموزش و پژوهش شهرستان های استان تهران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش کاربردی پیرامون سیاست های ۱۴ گانه راهبردی آموزش و پژوهش شهرستان های استان تهران