اولین همایش ملی تنش شوری در گیاهان و راهکارهای توسعه کشاورزی در شرایط شور، شهریور ماه ۱۳۹۲

اولین همایش ملی تنش شوری در گیاهان و راهکارهای توسعه کشاورزی در شرایط شور

The First National Conference on Salinity Stress in Plants and Developing Strategies for Saline Agriculture

پوستر اولین همایش ملی تنش شوری در گیاهان و راهکارهای توسعه کشاورزی در شرایط شور

اولین همایش ملی تنش شوری در گیاهان و راهکارهای توسعه کشاورزی در شرایط شور در تاریخ ۲۱ شهریور ۱۳۹۲ توسط دانشگاه شهید مدنی آذربایجان،دانشگاه شهيد مدني آذربايجان در شهر تبریز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی تنش شوری در گیاهان و راهکارهای توسعه کشاورزی در شرایط شور مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی تنش شوری در گیاهان و راهکارهای توسعه کشاورزی در شرایط شور