بیست و ششمین سمینار سالیانه چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

بیست و ششمین سمینار سالیانه چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

26th Annual Seminar on Ophthalmology of Shiraz University of Medical Sciences

پوستر بیست و ششمین سمینار سالیانه چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

بیست و ششمین سمینار سالیانه چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس،دانشگاه علوم پزشكي شيراز در شهر تهران برگزار گردید.