همایش ملی دانشجویی علوم خاک و آمایش سرزمین، مهر ماه ۱۳۹۷

همایش ملی دانشجویی علوم خاک و آمایش سرزمین

National Conference on Soil and Soil Science

پوستر همایش ملی دانشجویی علوم خاک و آمایش سرزمین

همایش ملی دانشجویی علوم خاک و آمایش سرزمین در تاریخ ۲۵ مهر ۱۳۹۷ توسط دانشگاه شیراز،دانشگاه شيراز - اتحاديه انجمن هاي علمي دانشجويي علوم خاك ايران در شهر شیراز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش ملی دانشجویی علوم خاک و آمایش سرزمین مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش ملی دانشجویی علوم خاک و آمایش سرزمین