سومین همایش ملی آسیب‌های اجتماعی زنان و خانواده، اردیبهشت ماه ۱۳۹۳

سومین همایش ملی آسیب‌های اجتماعی زنان و خانواده

پوستر سومین همایش ملی آسیب‌های اجتماعی زنان و خانواده

سومین همایش ملی آسیب‌های اجتماعی زنان و خانواده در تاریخ ۳ اردیبهشت ۱۳۹۳ توسط دانشگاه مازندران،دانشكده‌ي علوم انساني و اجتماعي دانشگاه مازندران در شهر بابلسر برگزار گردید.