اولین کنفرانس سیستم‌ها و فناوری‌های محاسباتی مراقبت از سلامت، فروردین ماه ۱۳۹۸

اولین کنفرانس سیستم‌ها و فناوری‌های محاسباتی مراقبت از سلامت

First Conference on Computational Healthcare Systems and Technologies

پوستر اولین کنفرانس سیستم‌ها و فناوری‌های محاسباتی مراقبت از سلامت

اولین کنفرانس سیستم‌ها و فناوری‌های محاسباتی مراقبت از سلامت در تاریخ ۲۸ فروردین ۱۳۹۸ توسط دانشگاه بیرجند،دانشگاه بيرجنددانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند در شهر بیرجند برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس سیستم‌ها و فناوری‌های محاسباتی مراقبت از سلامت مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس سیستم‌ها و فناوری‌های محاسباتی مراقبت از سلامت