اولین سمپوزیوم نوروساینس شریف، اسفند ماه ۱۳۹۷

اولین سمپوزیوم نوروساینس شریف

SHARIF NEUROSCIENCE SYMPOSIUM

پوستر اولین سمپوزیوم نوروساینس شریف

اولین سمپوزیوم نوروساینس شریف در تاریخ ۱۳ اسفند ۱۳۹۷ توسط دانشگاه صنعتی شریف،دانشگاه صنعتي شريف در شهر تهران برگزار گردید.