کنگره بین المللی منابع طبیعی پایدار، گیاهان دارویی و تولید دانش بنیان، اسفند ماه ۱۴۰۱

کنگره بین المللی منابع طبیعی پایدار، گیاهان دارویی و تولید دانش بنیان

International congress of sustainable natural resources, medicinal plants and knowledge-based production

پوستر کنگره بین المللی منابع طبیعی پایدار، گیاهان دارویی و تولید دانش بنیان

کنگره بین المللی منابع طبیعی پایدار، گیاهان دارویی و تولید دانش بنیان در تاریخ ۱۴ اسفند ۱۴۰۱ توسط ،مرکز آموزش عالی امام خمینی (ره) برگزار گردید.