همایش دفاع ملی، دفاع همه جانبه، اسفند ماه ۱۳۹۱

همایش دفاع ملی، دفاع همه جانبه

پوستر همایش دفاع ملی، دفاع همه جانبه

همایش دفاع ملی، دفاع همه جانبه در تاریخ ۸ اسفند ۱۳۹۱ توسط دانشگاه عالی دفاع ملی،دانشگاه عالي دفاع ملي در شهر تهران برگزار گردید.