همایش ملی قنات، اردیبهشت ماه ۱۳۸۳

همایش ملی قنات

همایش ملی قنات در تاریخ ۱۶ اردیبهشت ۱۳۸۳ توسط ، در شهر گناباد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش ملی قنات مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش ملی قنات