همایش ملی قنات

همایش ملی قنات

همایش ملی قنات در تاریخ ۱۶ اردیبهشت ۱۳۸۳ تا ۱۷ اردیبهشت ۱۳۸۳ توسط در شهر گناباد برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در همایش ملی قنات