دومین کنفرانس ملی آب و هواشناسی ایران، اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

دومین کنفرانس ملی آب و هواشناسی ایران

Second National Iranian Climate Conference

پوستر دومین کنفرانس ملی آب و هواشناسی ایران

دومین کنفرانس ملی آب و هواشناسی ایران در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ توسط دانشگاه فردوسی مشهد،دانشگاه فردوسي مشهد در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی آب و هواشناسی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس ملی آب و هواشناسی ایران