چهارمین همایش ملی کاربرد علوم ورزشی در توسعه تربیت بدنی و ورزش قهرمانی، اسفند ماه ۱۳۹۷

چهارمین همایش ملی کاربرد علوم ورزشی در توسعه تربیت بدنی و ورزش قهرمانی

The 4th National Conference on the Application of Sport Sciences in the Development of Physical Education and Sport Championship

پوستر چهارمین همایش ملی کاربرد علوم ورزشی در توسعه تربیت بدنی و ورزش قهرمانی

چهارمین همایش ملی کاربرد علوم ورزشی در توسعه تربیت بدنی و ورزش قهرمانی در تاریخ ۱۶ اسفند ۱۳۹۷ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه،دانشگاه آزاد اسلامي واحد مباركه در شهر مبارکه برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین همایش ملی کاربرد علوم ورزشی در توسعه تربیت بدنی و ورزش قهرمانی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین همایش ملی کاربرد علوم ورزشی در توسعه تربیت بدنی و ورزش قهرمانی