اولین کنفرانس تهران هوشمند، آذر ماه ۱۳۹۸

اولین کنفرانس تهران هوشمند

The first Tehran smart conference

پوستر اولین کنفرانس تهران هوشمند

اولین کنفرانس تهران هوشمند در تاریخ ۱۸ آذر ۱۳۹۸ توسط دانشگاه صنعتی امیرکبیر،سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات شهرداري تهران - دانشگاه صنعتي اميركبير در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس تهران هوشمند مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس تهران هوشمند