چهارمین همایش تخصصی نرم افزار های سازمانی و دولت الکترونیک، بهمن ماه ۱۳۹۱

چهارمین همایش تخصصی نرم افزار های سازمانی و دولت الکترونیک

Fourth Professional Conference of Electronic Government Softwares

چهارمین همایش تخصصی نرم افزار های سازمانی و دولت الکترونیک در تاریخ ۵ بهمن ۱۳۹۱ توسط ، در شهر قشم برگزار گردید.