سمینار توسعه بیمه های زندگی، شهریور ماه ۱۳۹۷

سمینار توسعه بیمه های زندگی

Seminar of Life Insurance Development

پوستر سمینار توسعه بیمه های زندگی

سمینار توسعه بیمه های زندگی در تاریخ ۱۹ شهریور ۱۳۹۷ توسط پژوهشکده بیمه،پژوهشكده بيمه در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سمینار توسعه بیمه های زندگی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سمینار توسعه بیمه های زندگی