همایش ملی خراسان جنوبی نظم و امنیت، اردیبهشت ماه ۱۳۹۲

همایش ملی خراسان جنوبی نظم و امنیت

National Congress on South Khorasan,Discipline and Security

پوستر همایش ملی خراسان جنوبی نظم و امنیت

همایش ملی خراسان جنوبی نظم و امنیت در تاریخ ۴ اردیبهشت ۱۳۹۲ توسط دانشگاه بیرجند،دانشگاه بيرجند در شهر بیرجند برگزار گردید.