اولین کنگره بین المللی شش سیگمای ناب

اولین کنگره بین المللی شش سیگمای ناب

The First International Congress Lean Six Sigma

اولین کنگره بین المللی شش سیگمای ناب در تاریخ ۹ آبان ۱۳۸۵ تا ۱۰ آبان ۱۳۸۵ توسط موسسه مطالعات و توسعه دانش کیفیت در شهر تهران برگزار گردید.