کنفرانس بررسی خطرات فروچاله ها در مناطق کارستی

کنفرانس بررسی خطرات فروچاله ها در مناطق کارستی

The Conference on Hazards of Sinkholes in Karast Terrains

کنفرانس بررسی خطرات فروچاله ها در مناطق کارستی در تاریخ ۷ دی ۱۳۸۴ توسط شرکت سهامی آب منطقه ای غرب در شهر کرمانشاه برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس بررسی خطرات فروچاله ها در مناطق کارستی