همایش بین المللی سازی آموزش علوم پزشکی

همایش بین المللی سازی آموزش علوم پزشکی

پوستر همایش بین المللی سازی آموزش علوم پزشکی

همایش بین المللی سازی آموزش علوم پزشکی در تاریخ ۱۷ آذر ۱۳۹۵ توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان در شهر اصفهان برگزار گردید.


 

 

محور اصلی :   
تدوین و اجرای برنامه های آموزشی بین المللی و جذب دانشجو، استاد و پژوهشگر بین المللی    
اعتباربخشی برنامه های آموزشی بین المللی    
ایجاد موسسات آموزشی بین المللی    
اعتباربخشی موسسات آموزشی بین المللی    
ایجاد شهرک های سلامت بین المللی    
ایجاد مراکز، پژوهشکده ها و شهرک های تحقیقات بین المللی    
ایجاد شبکه های علمی بین المللی    
ایجاد شرکت های و دفاتر بین المللی آموزشی    
ایجاد مجلات و انتشارات مشترک بین المللی    
تألیف کتاب، گایدلاین و بیانیه های علمی بین المللی    
ایجاد جوایز بین المللی    
اجرای نمایشگاهها و همایش های بین المللی    
صادرات مواد کمک آموزشی