همایش بین المللی سازی آموزش علوم پزشکی، آذر ماه ۱۳۹۵

همایش بین المللی سازی آموزش علوم پزشکی

پوستر همایش بین المللی سازی آموزش علوم پزشکی

همایش بین المللی سازی آموزش علوم پزشکی در تاریخ ۱۷ آذر ۱۳۹۵ توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان،دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني اصفهان در شهر اصفهان برگزار گردید.