دومین سمینار عصر اطلاعات با رویکرد فناوریهای نوین

دومین سمینار عصر اطلاعات با رویکرد فناوریهای نوین

02nd Seminar on Information Era

دومین سمینار عصر اطلاعات با رویکرد فناوریهای نوین در تاریخ ۲۰ آبان ۱۳۸۹ تا ۲۱ آبان ۱۳۸۹ توسط دانشگاه تبریز در شهر تبریز برگزار گردید.