اولین کنگره سالیانه جامعه مهندسان ایران، شهریور ماه ۱۳۹۶

اولین کنگره سالیانه جامعه مهندسان ایران

پوستر اولین کنگره سالیانه جامعه مهندسان ایران

اولین کنگره سالیانه جامعه مهندسان ایران در تاریخ ۱۶ شهریور ۱۳۹۶ توسط ،موسسه عالي علوم و فناوري خوارزمي در شهر شیراز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنگره سالیانه جامعه مهندسان ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنگره سالیانه جامعه مهندسان ایران