اولین همایش ملی توسعه پایدار و مدیریت شهری با رویکرد آرامش شهروندی، خرداد ماه ۱۳۹۶

اولین همایش ملی توسعه پایدار و مدیریت شهری با رویکرد آرامش شهروندی

پوستر اولین همایش ملی توسعه پایدار و مدیریت شهری با رویکرد آرامش شهروندی

اولین همایش ملی توسعه پایدار و مدیریت شهری با رویکرد آرامش شهروندی در تاریخ ۱ خرداد ۱۳۹۶ توسط ، در شهر سیرجان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی توسعه پایدار و مدیریت شهری با رویکرد آرامش شهروندی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی توسعه پایدار و مدیریت شهری با رویکرد آرامش شهروندی