اولین همایش منطقه ای بررسی و مطالعه وضعیت نقد ادبی در ایران، اسفند ماه ۱۳۸۹

اولین همایش منطقه ای بررسی و مطالعه وضعیت نقد ادبی در ایران

اولین همایش منطقه ای بررسی و مطالعه وضعیت نقد ادبی در ایران در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۳۸۹ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر،دانشگاه آزاد اسلامي واحد شوشتر در شهر شوشتر برگزار گردید.