اولین همایش منطقه ای اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی، اردیبهشت ماه ۱۳۹۰

اولین همایش منطقه ای اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی

The first regional conference on crop ecophysiology

اولین همایش منطقه ای اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۰ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر،دانشگاه آزاد اسلامي واحد شوشتر در شهر شوشتر برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش منطقه ای اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش منطقه ای اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی