دومین سمینار پژوهشی گوسفند و بز کشور، آذر ماه ۱۳۸۴

دومین سمینار پژوهشی گوسفند و بز کشور

دومین سمینار پژوهشی گوسفند و بز کشور در تاریخ ۲۳ آذر ۱۳۸۴ توسط ،موسسه تحقيقات علوم دامي كشور در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین سمینار پژوهشی گوسفند و بز کشور مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین سمینار پژوهشی گوسفند و بز کشور