کنفرانس ملی رویکرد های نوین در زبان شناسی کاربردی و مطالعات ترجمه، اسفند ماه ۱۳۹۷

کنفرانس ملی رویکرد های نوین در زبان شناسی کاربردی و مطالعات ترجمه

National Conference on New Approaches in Applied Linguistics and Translation Studies

پوستر کنفرانس ملی رویکرد های نوین در زبان شناسی کاربردی و مطالعات ترجمه

کنفرانس ملی رویکرد های نوین در زبان شناسی کاربردی و مطالعات ترجمه در تاریخ ۲ اسفند ۱۳۹۷ توسط دانشگاه شیخ بهائی ، در شهر اصفهان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس ملی رویکرد های نوین در زبان شناسی کاربردی و مطالعات ترجمه مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس ملی رویکرد های نوین در زبان شناسی کاربردی و مطالعات ترجمه