کنفرانس ملی رویکرد های نوین در زبان شناسی کاربردی و مطالعات ترجمه، اسفند ماه ۱۳۹۷

کنفرانس ملی رویکرد های نوین در زبان شناسی کاربردی و مطالعات ترجمه

National Conference on New Approaches in Applied Linguistics and Translation Studies

پوستر کنفرانس ملی رویکرد های نوین در زبان شناسی کاربردی و مطالعات ترجمه

کنفرانس ملی رویکرد های نوین در زبان شناسی کاربردی و مطالعات ترجمه در تاریخ ۲ اسفند ۱۳۹۷ توسط دانشگاه شیخ بهائی ،دانشگاه شيخ بهايي در شهر اصفهان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس ملی رویکرد های نوین در زبان شناسی کاربردی و مطالعات ترجمه مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس ملی رویکرد های نوین در زبان شناسی کاربردی و مطالعات ترجمه