همایش منطقه ای علوم سیاسی و روابط بین المللی از دیدگاه اسلام، اسفند ماه ۱۳۸۹

همایش منطقه ای علوم سیاسی و روابط بین المللی از دیدگاه اسلام

Regional Conference on Political Science and International Relations from the Perspective of Islam

پوستر همایش منطقه ای علوم سیاسی و روابط بین المللی از دیدگاه اسلام

همایش منطقه ای علوم سیاسی و روابط بین المللی از دیدگاه اسلام در تاریخ ۱۲ اسفند ۱۳۸۹ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا،دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهرضا در شهر شهرضا برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش منطقه ای علوم سیاسی و روابط بین المللی از دیدگاه اسلام مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش منطقه ای علوم سیاسی و روابط بین المللی از دیدگاه اسلام