همایش ملی نظارت قضایی و حقوق شهروندی در نظام جمهوری اسلامی ایران

همایش ملی نظارت قضایی و حقوق شهروندی در نظام جمهوری اسلامی ایران

همایش ملی نظارت قضایی و حقوق شهروندی در نظام جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۵ آبان ۱۳۹۰ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه در شهر کرمانشاه برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در همایش ملی نظارت قضایی و حقوق شهروندی در نظام جمهوری اسلامی ایران