همایش ملی نظارت قضایی و حقوق شهروندی در نظام جمهوری اسلامی ایران، آبان ماه ۱۳۹۰

همایش ملی نظارت قضایی و حقوق شهروندی در نظام جمهوری اسلامی ایران

همایش ملی نظارت قضایی و حقوق شهروندی در نظام جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۵ آبان ۱۳۹۰ توسط ،دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرمانشاه در شهر کرمانشاه برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش ملی نظارت قضایی و حقوق شهروندی در نظام جمهوری اسلامی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش ملی نظارت قضایی و حقوق شهروندی در نظام جمهوری اسلامی ایران