اولین کنفرانس ملی از ایثار تا شهادت، آبان ماه ۱۳۹۵

اولین کنفرانس ملی از ایثار تا شهادت

پوستر اولین کنفرانس ملی از ایثار تا شهادت

اولین کنفرانس ملی از ایثار تا شهادت در تاریخ ۵ آبان ۱۳۹۵ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آبادکتول،دانشگاه آزاد اسلامي واحد علي آباد كتول در شهر علی آباد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی از ایثار تا شهادت مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ملی از ایثار تا شهادت