شافعیان در گستره تمدن ایران اسلامی، آذر ماه 98

شافعیان در گستره تمدن ایران اسلامی

Shafi

شافعیان در گستره تمدن ایران اسلامی در تاریخ ۲۷ آذر ۱۳۹۸ توسط دانشگاه کردستان و تحت حمایت سیویلیکا در شهر سنندج برگزار خواهد شد.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.


محور اول: امام شافعی و مذهب او در گذر زمان

۱- شخصیت و تأثیر علمی امام شافعی ۲- امام شافعی از نگاه مستشرقان ۳- انتشار مذهب و پراکندگی جغرافیایی ۴- سیر تطور و دوره های تاریخی مذهب

محور دوم: مدارس، مراکز و نظام علمی شافعیان

۱- مدارس و مراکر علمی شافعیان ۲- نظام آمورشی در مدارس شافعیان ۳- مدیریت و برنامه ریری آمورشی مدارس ۴- تأثیر مدارس شافعیان بر تحولات اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی ۵- نقش تحولات اجتماعی بر رشد و افول مراکز علمی شافعیان

محور سوم: نقش شافعیان ایران در علوم و فنون و معارف

۱- علوم قرآنی ۲- علوم حدیث ۳- فقه و دیدگاه های حقوقی ۴- کلام ۵- زبان و ادبیات ۶- عرفان و تصوف ۷- سایر علوم: طب، نجوم، ریاضیات و...

محور چهارم: مکاتب و نگرشهای اصولی و فقهی شافعیان

۱- مبانی و روش اجتهادی امام شافعی ۲- مکاتب اصولی شافعیان ۳- مکاتب و نگرشهای فقهی شافعیان ۴- تأثیر و تأثر اصول فقه شافعی ۵- پویایی در فقه و اصول شافعی

محور پنجم : نقش شافعیان در تقریب و همگرایی

۱- نقش مبانی اصولی شافعی در تقریب مذاهب ۲- نقش مبانی فقهی شافعی در تقریب مذاهب ۳- تعامل شافعیان با سایر مذاهب و ادیان ۴- شافعیان و هویت ایرانی اسلامی