اولین کنفرانس ملی پژوهشهای نوین در معماری و شهرسازی ایران، آذر ماه ۱۳۹۳

اولین کنفرانس ملی پژوهشهای نوین در معماری و شهرسازی ایران

The first national conference on modern research in architecture and urban planning in Iran

پوستر اولین کنفرانس ملی پژوهشهای نوین در معماری و شهرسازی ایران

اولین کنفرانس ملی پژوهشهای نوین در معماری و شهرسازی ایران در تاریخ ۶ آذر ۱۳۹۳ توسط موسسه آموزش عالی شفق،موسسه آموزش عالي غير دولتي - غيرانتفاعي شفق تنكابن در شهر تنکابن برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی پژوهشهای نوین در معماری و شهرسازی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ملی پژوهشهای نوین در معماری و شهرسازی ایران