نخستین همایش منطقه ای طب بومی غرب ایران، خرداد ماه ۱۳۹۸

نخستین همایش منطقه ای طب بومی غرب ایران

The first regional conference of native medicine in the west of the Iran

پوستر نخستین همایش منطقه ای طب بومی غرب ایران

نخستین همایش منطقه ای طب بومی غرب ایران در تاریخ ۲۱ خرداد ۱۳۹۸ توسط ،شركت شفا در شهر سنندج برگزار گردید.