اولین همایش خانواده، دانشجو، دانشگاه، اردیبهشت ماه ۱۳۸۸

اولین همایش خانواده، دانشجو، دانشگاه

1st Seminar on Family, Student, University

اولین همایش خانواده، دانشجو، دانشگاه در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ۱۳۸۸ توسط ،دانشگاه فردوسي مشهد در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش خانواده، دانشجو، دانشگاه مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش خانواده، دانشجو، دانشگاه