سومین جشنواره علمی و دومین سمپوزیوم بین المللی روابط عمومی، آذر ماه ۱۳۸۵

سومین جشنواره علمی و دومین سمپوزیوم بین المللی روابط عمومی

سومین جشنواره علمی و دومین سمپوزیوم بین المللی روابط عمومی در تاریخ ۱۲ آذر ۱۳۸۵ توسط ،موسسه روابط عمومي آرمان برگزار گردید.