اولین همایش ملی پیشرفت ها و چالش ها در علوم، مهندسی و فناوری، دی ماه ۱۳۹۴

اولین همایش ملی پیشرفت ها و چالش ها در علوم، مهندسی و فناوری

اولین همایش ملی پیشرفت ها و چالش ها در علوم، مهندسی و فناوری در تاریخ ۳۰ دی ۱۳۹۴ توسط ،موسسه عالي علوم و فناوري خوارزمي در شهر شیراز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی پیشرفت ها و چالش ها در علوم، مهندسی و فناوری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی پیشرفت ها و چالش ها در علوم، مهندسی و فناوری