سمینار ملی رویکردهای نوین آموزش و پژوهش در انقلاب صنعتی چهارم، آذر ماه ۱۳۹۹

سمینار ملی رویکردهای نوین آموزش و پژوهش در انقلاب صنعتی چهارم

National Seminar on New Approaches to Education and Research in the Fourth Industrial Revolution

پوستر سمینار ملی رویکردهای نوین آموزش و پژوهش در انقلاب صنعتی چهارم

سمینار ملی رویکردهای نوین آموزش و پژوهش در انقلاب صنعتی چهارم در تاریخ ۹ آذر ۱۳۹۹ توسط دانشگاه شهید چمران اهواز،سازمان صنعت،معدن و تجارت خوزستان در شهر اهواز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سمینار ملی رویکردهای نوین آموزش و پژوهش در انقلاب صنعتی چهارم مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سمینار ملی رویکردهای نوین آموزش و پژوهش در انقلاب صنعتی چهارم