اولین کنفرانس دانشجویی آموزش الکترونیکی

اولین کنفرانس دانشجویی آموزش الکترونیکی

01st Students Conference on E-learning

اولین کنفرانس دانشجویی آموزش الکترونیکی در تاریخ ۱۹ آذر ۱۳۸۸ تا ۲۰ آذر ۱۳۸۸ توسط دانشگاه علم و صنعت ایران در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس دانشجویی آموزش الکترونیکی