اولین کنفرانس دانشجویی آموزش الکترونیکی، آذر ماه 88

اولین کنفرانس دانشجویی آموزش الکترونیکی

01st Students Conference on E-learning

اولین کنفرانس دانشجویی آموزش الکترونیکی در تاریخ ۱۹ آذر ۱۳۸۸ توسط دانشگاه علم و صنعت ایران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس دانشجویی آموزش الکترونیکی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس دانشجویی آموزش الکترونیکی